Rekonstruētie kanalizācijas tīkli 522m – nodoti ekspluatācijā

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta ” būvniecības darbi jūnijā tika pabeigti.

Kanalizācijas tīklu 522m garumā, kas projekta ietvaros tika rekonstruēti pieņemti ekspluatācijā tika 27.07.2015.

Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts projekta mērķis:
-kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 522m nodrošina atbilstošu notekūdeņu novadīšanu uz NAI un samazina infiltrāciju, kā arī noplūžu iespējamību.

Projekta ietvaros tika izstrādāts Tehniski ekonomiskais pamatojums, tehniskais projekts veikti būvdarbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Projekta kopējās izmaksas ir 66333.80 euro, no kuram attiecināmās izmaksas ir 54514.22 euro , 46337.09 euro ir Eiropas Savienības finansējums.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

27.07.2015.