Paziņojums

Ambeļu pagasta pārvalde, pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma Nr.795 “Par kritēriju apstiprināšanu Daugavpils novada pašvaldības dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 4.punktu

aicina pagasta iedzīvotājus 19.oktobrī plkst. 12.00 ierasties  Ambeļu kultūras namā, Ambeļu ciems, lai iepazīties ar Daugavpils novada pašvaldības ceļu atlases kritērijiem konkursam un  piedalīties projektā ietvertā Ambeļu pagasta ceļu apspriešanā .