Darbnīcas ēka

06.01.2016. plkst. 10:00
Rīgas iela 2, Daugavpils 19.kab.
Rakstiska nomas tiesību izsole (pirmā)tiek pārdots
Darbnīcas ēka, Parka ielā 14, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads
Kadastra numurs: 44420040433003
Platība: 185.9 m2
Labiekārtojums: Lietošanas mērķis: Tirdzniecība un pakalpojumi, biroja ēka, tūristu un atpūtas iestāde, sporta ēka.
Cita informācija: Nomas objekts atrodas Daugavpils novada mantojuma objekta zonā.
Apkārtne: Nomas objekts atrodas Daugavpils novada mantojuma objekta zonā.
Sākotnējā cena: 11.15 mēnesī (bez PVN) EUR
Nolikums

Pieteikties izsolei var līdz 05.01.2016. plkst.16:30
Izsoles solis: 0.50 euro ( nulle euro 50 centi)

Iznomāšanas termiņš: 5 gadi ( ar tiesībām pagarināt nomas objekta nomas līguma termiņu uz ilgāku laiku, ievērojot nosacījumu, ka līguma termiņš nepārsniedz 30 gadus, ja nomnieks iesniegs pieteikumu ES struktūrfondu, Kohēzijas fonda vai citu ārvalstu finanšu instrumentu projekta īstenošanā vai veic finanšu līdzekļu ieguldījumus nomas objektā).

Termiņš pieteikumu iesniegšanai: No 23.12.2015. līdz 05.01.2016. plkst.16.30 Daugavpils novada domē 12.,19 kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī - otrdienās, trešdienās, ceturtdienās laikā no plkst.08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.12:30 līdz plkst.16:30, pirmdienās no plkst.8:30 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.8:00 līdz plkst.15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas, K. Gailīte 29412676, I.Raščevska 26357842

Iznomātājs: Ambeļu pagasta pārvalde

Nomas līguma projekts ar izsoles noteikumiem: var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils 12.,19 kabinetā un novada mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv pašvaldība pārdod/iznomā-nomas tiesību izsoles

Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersona Sandris Kusiņš, 28795288