Ambeļu teātra draugu kopa piedalās Senioru festivālā Višķos

Ambeļu KN teātra draugu kopai tika piedāvāta iespēja izspēlēt nelielu humoristisku etīdi par vidējās paaudzes darba dzīvi 17. Latgales senioru dziesmu un deju festivāla “Saulei pretī mūžu ejot” dižkoncerta ievadā. Tā bija lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi, redzēt daudzkrāsainu koncertu un sajust senioru enerģiju un dzīvesprieku. Pateicamies par uzaicinājumu koncerta režisorei Anitai Lipskai.

Latgales senioru dziesmu un deju festivāli tiek rīkoti ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar senioru māksliniecisko kolektīvu darbību un nodrošināt tradīciju nepārtrauktību, kā arī veicināt sadarbību starp Latgales senioru amatiermākslas kolektīviem, reģiona pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un nacionālajām kultūras biedrībām.

Festivāla dalībnieku pulkā pāri tūkstotim senioru, kas savu ikdienu un arī svētkus pavada koros, vokālajos un etnogrāfiskajos ansambļos, folkloras kopās, mazākumtautību kolektīvos, Eiropas deju kopās, tautas deju kolektīvos un amatnieku apvienībās.

Pārstāvot 23 Latgales novada pašvaldības, uz Višķu pagasta estrādes kāpa 86 pašdarbības kolektīvi no visas Latgales, lai baudītu dejas prieku un dziesmās līdzi izdziedātu skaistākos meldiņus.

Festivālu atklāja Svētbrīdis Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, kam sekoja krāšņs dalībnieku gājiens no baznīcas uz estrādi.

Senioru kolektīvu Dižkoncertu vadīja aktieris Jānis Jarāns, savukārt koncerta īpašais viesis, dziedātājs Andris Baltacis kopā ar koriem un ansambļiem izdziedāja vairākas sirdij tuvas un zināmas dziesmas.