Ambeļu kultūras nams

Sākums:
1959.gadā uzcelts nams P.Stučkas v.n. sovhoza administrācijas vajadzībām, kurā atradās zāle pasākumu un sapulču rīkošanai. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas un veiktā kapitālā remonta, visa ēka tiek izmantota Ambeļu kluba vajadzībām. 2006.gada 24.oktobrī ar Ambeļu pagasta padomes lēmumu nosaukums “Ambeļu klubs” tiek nomainīts uz “Ambeļu kultūras nams”.
2010.gada 15.aprīlī tiek apstiprināts ELFLA projekts „Ambeļu kultūras nama rekonstrukcija” un no 2010.gada oktobra kultūras nams apmeklētājiem uz rekonstrukcijas laiku ir slēgts.

Misija:
Kultūra ir katra cilvēka pašizteikšanās veids – mākslā, mūzikā, dejā, sadzīvē, savstarpējās attiecībās. Ambeļu kultūras nams ir sabiedriskās rosības, kultūras apgaismības, tradicionālo kultūras norišu un mākslas vērtību uzturēšanas un piedāvājuma, kā arī atpūtas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas centrs. Tā uzdevums ir rūpēties par lokālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, pagasta tradīciju līdzsvarotu attīstību, rast iespēju dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku un radoši izpausties, iesaistoties tradicionālās kultūras un tautas jaunrades kolektīvos.

Darbība:
Ambeļu KN:
Darbojas kā pašvaldības mākslas un kultūrizglītības centrs, kas sadarbojas ar pagasta bibliotēku, uztur tautas mākslas un un kultūras darbību Ambeļu pagastā.
Veic tautas kultūras mantojuma saglabāšanu un sekmē tā apriti mūsdienu sabiedrībā.
Organizē valsts svētkus, piemiņas dienas, gadskārtu ieražu pasākumus, pašdarbības kolektīvu un profesionālu mākslinieku koncertus.
Nodarbojas ar bērnu un jauniešu kultūrizglītošanu.
Kalpo kā sadzīves tradīciju, veselīga dzīvesveida un atpūtas centrs.

Ambeļu KN strādā 4 darbinieki un darbojas 4 pašdarbības kolektīvi un 2 interešu grupas. Kultūras nama darbība vērsta uz to, lai aktivizētu pagasta iedzīvotājus, izmantojot dažādus kultūras pasākumus. Īpaša vērība tiek veltīta jauniešiem un bērniem, lai ieinteresētu viņus darboties pašdarbībā un mazinātu iespēju iesaistīties nelabvēlīgās nodarbēs.
2010.gadā pašdarbības kolektīvos un interešu grupās ir iesaistījušies 68 dalībnieki.
Sadarbojoties visiem pašdarbības kolektīviem un pieaicinot vieskolektīvus, Ambeļu KN ik gadu tiek organizēti tradicionālie pasākumi: Pensionāru atpūtas pasākums, Lieldienu koncerts, Mātes diena, Līgosvētki, , Pirmklasnieku svētki, Rudens balle, koncerts veltīts LR proklamēšanas gadadienai, Mirušo piemiņas pasākumi, Ziemassvētku koncerts. Sestdienās kultūras namā notiek deju vakari jauniešiem.
Lielākais un viskuplāk apmeklētais pasākums ir Ambeļu pagasta svētki, kuri notiek jūlija beigās jau kopš 2007.gada. Svētku dienā notiek gan sporta sacensības visiem vecumiem, gan izstādes atklāšana pagasta pārvaldes zālē, gan arī lielkoncerts ar lustīgu zaļumballi noslēgumā.
Pašdarbības kolektīvi un interešu grupas

Vecākais kultūras nama kolektīvs ir folkloras kopa „Speiga”, kas darbojas no 1999.gada rudens. Kolektīvu izveidoja bijušās Ambeļu sākumskolas darbinieki un skolotāji. Pastāvēšanas 11 gados tajā darbojušies ap četrdesmit dalībnieki, bet vienlaicīgi darbojošos pašdarbnieku skaits ir ap desmit.
Kopā tiek apgūts un popularizēts tautas folkloras mantojums. Izpētot latgaliešu dzīves tradicionālās norises, iemācoties dziesmas, dančus un rotaļas, ir izveidotas vairākas tematiskas koncertprogrammas un folkloras uzvedumi, kuri tiek rādīti pagasta pasākumos, kā arī pasākumos citos Daugavpils rajona pagastos. „Speiga” ir piedalījusies vairākos festivālos „Augšdaugava”, Sadziedāšanā pie Nīcgales lielā akmens, Meteņdienā Naujenes KC, Miķeļdienas gadatirgū Līvānos u.c.
2005.gada rudenī kopa pirmoreiz piedalījās atlases skatē festivālam „BALTICA-2006”.
2007.gadā piedalījās pasākumā „Pašā siena laikā”,
2010.gada koncertskatē Augšdaugavas fstivālā ieguva 2.pakāpi
Kolektīva vadītāja ir Ingrīda Skutele, muzikālo atbalstu sniedz Aleksandrs Borkovskis.

Aktīvākais un skaita ziņā lielākais ir jauniešu deju kolektīvs „VIRPULIS”, kas izveidojies pēc pagasta jauniešu pašiniciatīvas 2000.gada pavasarī un sniedza pirmo koncertu 23.aprīlī, kas tiek uzskatīta par kolektīva dzimšanas dienu. Kolektīvā darbības laikā ir mainījies dejotāju skaits un sastāvs un līdz šim brīdim darbojušos dalībnieku skaits ir ap 70 jaunieši.
Deju kolektīvs apgūst latviešu skatuves dejas, folkloras dančus un līnijdejas. Sadarbojoties ar FK „Speiga” piedalās folkloras uzvedumos. „VIRPULIS” ir dalībnieks visos pagasta pasākumos, piedalās novada un Latvijas deju festivālos un sadančos, koncertē kaimiņpagastos.
2006.gadā gadā piedalījās Vislatvijas jauniešu deju kolektīvu svētkos Liepājā un Zarasu pilsētas 500gadu jubilejas deju lieluzvedumā Lietuvā.
2008.gadā skatē ieguva 2.pakāpi un kļuva par XXIV Vispārējo Dziesmu un deju svētku dalībnieku.
2010. gadā Daugavpils apriņķa skatē ieguva 2.pakāpi
Kolektīva vadītāja Ingrīda Skutele.

Neliels, bet saliedēts kolektīvs ir jauktais vokālais ansamblis, kurā darbojas 6 dalībnieki. Viņu repertuārā ir visdažādākās mūsdienu šlāgerdziesmas , kuras tiek izpildītas fonogrammu pavadījumā. Ansamblis piedalās visos pagasta pasākumos un sniedz koncertus arī kaimiņpagastos.
2010.gadā pirmoreiz piedalījās Daugavpils novada vokālo ansambļu skatē, kur ieguva 2.pakāpi. Ansambļa dalībnieki piedalījās arī Daugavpils novada dienās dziedošo ģimeņu koncertā.
Kolektīvu vada un muzikālās fonogrammas veido Aleksandrs Borkovskis.

Pagasta jaunākā paaudze aktīvi darbojas bērnu interešu klubā „Dziedāt, spēlēt, dejot prieks”, kurš izveidojies 2008.gada rudenī. Bērniem ir iespēja izmēģināt savas spējas dziedot, dejojot un spēlējot teātri. Klubiņā tiek apgūtas arī folkloras dziesmas, dejas un rotaļas. Bērniem nav svešas sportiskas un mākslinieciskas aktivitātes.
Ar saviem priekšnesumiem bērni kuplina pagasta pasākumus un iepriecina skatītājus arī citur Latgalē.
2009.gadā ar iestudējumu „Pelēnu Ziemassvētki” viesojāmies Vārkavas novadā, bet 2010.gadā organizējām folkloras rotaļu stundu festivāla „Augšdaugava” programmā.
Klubiņa aktivitātes atbalsta vecāki un pagasta pārvalde.
Nodarbības vada Ingrīda Skutele un Aleksandrs Borkovskis.

Ambeļu kultūras namā darbojas arī teātra draugu kopa, kas jau vairāku gadu garumā iestudē nelielus teatrālus uzvedumus. Īpaša iezīme ir tas, ka pašdarbnieki iestudē jautras pašsacerētas un autoru lugas latgaliešu valodā. Tuvākas draudzības saites vieno ar Dvietes amatierteātri, kurš vairākkārt ir viesojies Ambeļos. Savukārt Ambeļu teātra draugi ir uzstājušies Dvietes amatierteātru saietos.
Iestudējumu ideju galvenās ģeneratores ir Aļona Kuņko un Juta Vorone, kuras atbalsta visi pašdarbnieki ar saviem ierosinājumiem.
Kopas darbību organizē un koordinē I.Skutele, tehnisko palīdzību sniedz A. Borkovskis.

KONTAKTI

Kultūras nama vadītāja Ingrīda Skutele, mob.tel. 28701343.
Skaņas un gaismas operators Aleksandrs Borkovskis, mob.tel.29619353.